وارتا ایرانیان

راهنمای رینگ و پیستون

اطلاعات درج شده بر روی پیستون:

1-گرید وزنی: جهت بالانس بودن موتور می بایست پیستونهای به کار رفته در یک موتور هم وزن باشند لذا در انتهای خط تولید ،پیستون ها وزن شده و گروه بندی می شوند که هر گروه با یک حرف انگلیسی (A,B,C)علامت گذاری می گردد و پیستونهای هم نام به معنی هم وزن بودن پیستونها می باشد.

 

2-گرید ابعادی: هر سایز از پیستون های شرکت وارتا در چهار اندازه متفاوت تولید می گردد که به نام گرید ابعادی شناخته میشود و برای سهولت کار و اطلاع از ابعاد پیستون بر روی تاج پیستون شماره گذاری می گردد.

پیستون سایز استاندارد

گرید ابعادی پیستون

قطر پایین پیستون در نقطهa

قطر سیلندر مناسب

شماره 1

88/97

89/00-89/01

شماره 2

88/98

89/01-89/02

شماره 3

88/99

89/02-89/03

شماره 4

89/00

89/03-89/04

پیستون سایز 50

گرید ابعادی پیستون

قطر پایین پیستون در نقطهa

قطر سیلندر مناسب

شماره 1

89/47

89/50-89/51

شماره 2

89/48

89/51-89/52

شماره 3

89/49

89/52-89/53

شماره 4

89/50

89/53-89/54

تراشکاری بورهای سیلندر:

1-ابتدا ابعاد پیستون را در نقطعه a  ( 2 سانتی متر بالاتر از پایین پیستون) و عمود بر محور گژنپین اندازه گیری و یا با توجه به گرید ابعادی حک شده روی پیستون(طبق جدول فوق) ابعاد پیستون را مشخص بفرمایید.

2-با توجه به ابعاد پیستون، سیلندر را ماشینکاری و هونینگ نمایید به نحوی که قطر داخلی سیلندر 3 الی 5 صدم میلیمتر بزرگتر از ابعاد پیستون باشد.

3-میزان بیضی بودن یا دو پهنی را در وسط سیلندر و در دونقطه عمود بر هم و همینطور میزان خمره ای بودن را در سه نقطه بالا، وسط و پایین سیلندر  با ساعت اندازه گیر، اندازه گیری فرمایید. میزان بیضی بودن و خمره ای بودن نباید بالای 15 میکرون باشد.

اندازه گیری دهانه رینگ در سیلندر:

رینگ های کمپرس اول و دوم و رینگ روغن را به ترتیب در داخل سیلندر به صورت کاملاً افقی (برای این کار از تاج پیستون استفاده میکنیم) قرار داده و دهانه رینگ ها را با فیلر اندازه گیری نمایید.

رینگ

حد مجاز دهانه

کمپرس بالایی

0.25 – 0.4

کمپرس پایینی

0.15 – 0.3

رینگ روغن

0.3 – 0.9

چیدمان دهانه رینگها بر روی پیستون:

رینگ موتور شرکت وارتا ایرانیان ،تولید شرکت YPR کره جنوبی می باشدکه تنها رینگ موتور مورد استفاده در خط تولید شرکت مگاموتور می باشد.در زمان نصب به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-پیش از نصب ،شیارهای قرارگیری رینگ روی پیستون را کاملاً تمیز فرمایید.

2-سطحی از رینگ که با علامت Y علامت گذاری شده است رو به بالا باشد.

3-در هنگام تنظیم ،دهانه رینگها نبایستی در راستای گژنپین و طرف فشاری پیستون باشد و دهانه رینگها می بایست طبق شکل زیر چیده شوند.